jk-d`-ok-vuq-ds-

                 jk"Vh; d`f"kokfudh vuqla/kku dsUnz               

vf[ky Hkkjrh; leUof;r d`f"kokfudh vuqla/kku ifj;kstuk

vf[ky Hkkjrh; leUof;r d`f"kokfudh vuqla/kku ifj;kstuk , vkbZ lh vkj ih , ,Q dh leUo;drkZ ;wfuV 1 vizSy] 1997 ls dsUnz esa gS vkSj blds 35 vuqla/kku dsUnz fofHkUu d`f"k vuqdwy {ks=ksa esa dk;Zjr gSA  , vkbZ lh vkj ih , ,Q dh vuqla/kku dh dqN egRoiw.kZ miyfC/k;ka fuEufyf[kr gS %

ns'k ds fofHkUu {ks=ksa esa fdlkuksa }kjk viukbZ tk jgh Lons'kh d`f"kokfudh Ik)fr;ksa dk irk yxkus ds fy, oSKkfud vkSj fMtkbu losZ{k.k dk;Z iwjk gks x;k gS vkSj bl laca/k esa izys[ku izfdz;k py jgh gSA

      ns'k ds fofHkUu d`fk tyok;q okys {ks=ksa esa d`fkokfudh ds fy, mi;qDr ou] Qy vkSj vU; o`{k iztkfr;ksa dk irk yxk;k x;k gS vksj dbZ LFkkuksa ij mudh lQy [ksrh ds fy, d`f"k rduhd fodflr vkSj ekudhd`r dh xbZ gSA

          MyoftZ;k fllw] vtsfMjsDVk bafMdk] ikiqyl MsYV~ok,M] ;wdsfyIVl VsfVZdkfuZl] izkslksfil vkfn tSlh mPp izkFkfedrk izkIr iztkfr;ksa ds ySafxd izo/kZu dh rduhd dks ekudhd`r fd;k x;k gSA dqN pqfuank LFkkuksa ij fooLrjh; iztkfr;ksa dh ulZjh LFkkfir fd;k x;k    UklZjh LFkkiuk dk;Z ds nkSjku vkSj blds ckn dqN ,slh Qlyksa vkSj Qlyksa ds gsj&Qsj dh Ik)fr;ksa dk irk yxk;k x;k gS ftUgsa o`{kksa ds lkFk lQyrkiwoZd mxk;k tk ldrk gSA

        ns'k ds fofHkUu {ks=ksa ess izk;% lHkh izdkj dh catj Hkwfe ds vkfFkZd mi;ksx ds fy, d`f"kokfudh  Ik)fr fodflr dh xbZ gSA

       /;s;

d       ouLifr dh fofHkUu iztkfr;ksa dks d`f"kokfudh Ik)fr;ksa ds vuqdwy cukus ds fy, mudh NWVuh djuk vkSj mueas tufud lq/kkj djukA

[k        Qyhnkj o`{kksa @mi;qDr Qy m|ku iztkfr;ksa ds lkFk ?kkl vkSj okf"kZd pkjs dh mi;qDr iztkfr;ksa dks mxkrs le; bu o`{k iztkfr;ksa dk v/;;u djukA

x        LFkkuh; ?kklksa@ LFkkuh; Qlyksa dh iSnkokj vkSj

?k        fofHkUu iztkfr;ksa ds leqfpr izo/kZu vkSj izca/ku ds fy, izkS|ksfxdh; esa lq/kkj A

mn~ns';

d`f"kokfudh es bl ifj;kstuk dk mn~ns'; ekStwnk d`f"kokfudh Ik)fr;kss dk losZ{k.k] o`{k iztuu lfgr d`f"kokfudh ds fy, o`{kksa vkSj >kfM+;ksa dk laxzg.k] NWVuh vkSj p;u rFkk fpjLFkkbZ d`f"kokfudh Ik)fr;ksa dk fodkl vkSj mudk izca/ku djuk gSA  bu mn~ns';ksa dks iwjk djus ds fy, fuEufyf[kr N% ifj;kstukvksa dh ladYiuk dh xbZ gS %

1-        ekStwnk d`f"k Ik)fr vkSj d`f"kokfudh Ik)fr;ksa rFkk fdlkuksa dh izkFkfedrkvksa dk uSnkfud losZ{k.k vkSj ewY;kaduA

2-       Hkjkslsean o`{k iztkfr;ksa]esa ,sls o`{k ftlls bZ/ku] ydM+h feyrh gS] pkjs vkSj bekjrh ydM+h ds NksVs o`{kksa vkSj >kfM+;ksa dk laxzg.k vkSj ewY;kadu

3-       d`f"k ou o`{k foKku] pkjnhokjh ds :Ik esa o`{kkjksi.k] oupjkxkg] ou o`{k okxokuh] eYVhLVksjh] gkseLVsaM vkfn tSlh d`f"kokfudh Ik)fr;ksa ds izca/ku iz.kkfy;ksa dk v/;;u A 

4-        Ekfgykvksa] ckydksa] tutkfr;ks vkSj Hkwfeghu fdlkuksas ij fo'ks"k cy nsrs gq, d`f"kokfudh Ik)fr;ksa ds lkekftd] ekuokkLxh; vkSj vkfFkZd izHkko dk fo'ys"k.k

5-       d`f"kokfudh Ik)fr }kjk Ik;kZoj.k vkSj catj Hkwfe rFkk lkeqnkf;d Hkwfe fodkl] iznw"k.k] dhV] jksx] Qk;j] e`nk laj{k.k] yo.k] {kkjdh; vkSj lse {ks=ksa okVj ykx ,oa okVjlsM dk fodklA

6-         d`f"kokfudh Ik)fr;ksa ds laca/k esa  dVkbZ mijkUr izkS|ksfxdh ;k ou mi;ksx] oU; thou] iqufuZek.kZ vkSj Ik'kq foKku] eRL; ikyu] e/kqeD[kh ikyu] yk[k mRiknu vkfn ij v/;;uA  

 leUo;drkZ dsUnz

dz-la-

dsUnz vkSj LFkku

Ikfj;kstuk izkjEHk djus dk o"kZ

d`f"k tyok;q {ks=

d jkT; d`f"k fo'ofo|ky; vk/kkfjr

1

Mk- okbZ ,l ih ;w ,p ,.M ,Q] lksyu fgekpy izns'k

1983&84

fgeky;

2

,l ds ;w , ,.M Vh] Jhuxj tEew vkSj d'ehj

1983&84

fgeky;

3

, , ;w] tksjgV] eafnjk vle

1983&84

fgeky;

4

Ikh , ;w] yqf/k;kuk iatkc

1983&84

Hkkjr&xaxks=h

5

Th ch ih ;w , ,.M Vh] iaruxj

1983&84

Hkkjr&xaxks=h

6

vkj , ;w ] iwlk fcgkj

1985

Hkkjr&xaxks=h

7

,u Mh ;w , ,.M Vh] QStkckn m-iz-

1985

Hkkjr&xaxks=h

8

Lkh ,l , ;w ,.M Vh] dkuiqj m-iz-

1985

Hkkjr&xaxks=h

9

Ckh lh ds oh oh] dY;k.kh] >kjxkWo if'pe caxky

1983&84

vknZz vkSj vo vknZz

10

vks ;w , ,.M Vh] Hkqous'oj mM+hlk

1983&84

vknZz vkSj vo vknZz

11

Ckh , ;w] jkWph fcgkj

 

vknZz vkSj vo vknZz

12

vkbZ th ds oh oh] jk;iqj] e/;izns'k

1996

vknZz vkSj vo vknZz

13

Tkh , ;w] ,l ds ux xqtjkr

1983&84

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

14

vkj , ;w] Qrsgiqj&'ks[kkorh jktLFkku

1983&84

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

15

,p , ;w] fglkj gfj;k.kk

1985

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

16

,e ih ds oh] jkgqjh egkjk"V

1985

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

17

Ikh Mh ds oh] ukxiqj egkjk"V

1985

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

18

, ,u th vkj , ;w] gSnjkcknvkU/kz izns'k

1985

'kq"d vkSj v)Z 'kq"d

19

Tks ,u ds oh oh] tcyiqj e0iz0

 

 

20

;w , ,l] /kkjokM+ dukZVd

1983&84

m".k dfVca/k

21

Vh ,u , ;w] dks;EcVwjrfeyukMq

1983&84

m".k dfVca/k

22

ds , ;w] Fkzhlwj dsjy

1983&84

m".k dfVca/k

23

,e , ;w] itZoh egkjk"V

1985

m".k dfVca/k

24

ds ds oh] Miksyh egkjk"V

1985

m".k dfVca/k

25

Vh ,u oh , ,l ;w] dV~VqiDde rfeyukMq

1996

m".k dfVca/k

[k vkbZ lh , vkj laLFkku vk/kkfjr

1-

Lkh ,l MCY;w lh vkj ,.M Vh vkbZ] nsgjknwu m0iz0

1983&84

fgeky;

2-

vkbZ lh , vkj] ,u bZ ,p {ks= dkWEIysDl] cjkikuh

1983&84

fgeky;

3-

vkbZ lh , vkj] ,u bZ ,p {ks= dkWEIysDl] bEQky ef.kiqj

1983&84

fgeky;

4-

vkbZ lh , vkj] ,u bZ ,p {ks= dkWEIysDl] xaxVksd flfDde

1983&84

fgeky;

5-

Lkh ,l ,l vkj vkbZ] djuky gfj;k.kk

1985

Hkkjr xaxks=h

6-

vkbZ lh , vkj] ,u bZ ,p {ks= dkWEIysDl] vxjryk f=iqjk

1983&84

vknZ vkSj vo vknZz

7-

Lkh , tsM vkj vkbZ] tks/kiqjjktLFkku

1983&84

'kq"d ,oa v)Z 'kq"d

8-

vkbZ th ,Q vkj vkbZ] >Wklh

1983&84

'kq"d ,oa v)Z 'kq"d

9-

Lkh vkj vkbZ Mh ,] gSnjkckn

1985

'kq"d ,oa v)Z 'kq"d

10

Lkh , vkj vkbZ] iksVZ Cys;j v.Meku ,oa fudksckj }hi lewg

1983&84

m".k dfVca/k

  

     

 
 

 

 

 ?;s;

 vuqla/kku dk;Z

  vk/kkfjr lajpuk

  izdk'ku

 oSKkfud

  vuqla/kku ifj;kstuk;sa

 d`f"kokfudh lkslk;Vh

 

 

Z